Slovenska imena znakov

znak UTF-8 HTML angleško ime slovensko ime
[ ] U+0020   space presledek
[ ! ] U+0021 ! exclamation mark klicaj
[ “ ] U+0022 " quotation mark narekovaj
[ # ] U+0023 # number sign grabljice, številčni znak, lojtra
[ $ ] U+0024 $ dollar sign dolar
[ % ] U+0025 % percent sign odstotek
[ & ] U+0026 & ampersand et, latinski in
[ ' ] U+0027 ' apostrophe opuščaj
[ ( ] U+0028 ( left parenthesis okrogli uklepaj
[ ) ] U+0029 ) right parenthesis okrogli zaklepaj
[ * ] U+002A * asterisk zvezdica
[ + ] U+002B + plus sign plus
[ , ] U+002C , comma vejica
[ - ] U+002D - hyphen-minus pomišljaj, deljaj (samo na koncu vrstice)
[ . ] U+002E . full stop pika
[ / ] U+002F / solidus desna poševnica
[ : ] U+003A : colon dvopičje
[ ; ] U+003B &#59; semicolon podpičje
[ < ] U+003C &#60; less-than sign znak manjše kot
[ = ] U+003D &#61; equals sign enačaj
[ > ] U+003E &#62; greater-than sign znak je večje kot
[ ? ] U+003F &#63; question mark vprašaj
[ @ ] U+0040 &#64; commercial at pri, afna
[ [ ] U+005B &#91; left square bracket oglati uklepaj
[ \ ] U+005C &#92; reverse solidus obrnjena ali leva poševnica
[ ] ] U+005D &#93; right square bracket oglati zaklepaj
[ ^ ] U+005E &#94; circumflex accent cirkumfleks
[ _ ] U+005F &#95; low line spodnja črta
[ ` ] U+0060 &#96; grave accent krativec
[ { ] U+007B &#123; left curly bracket zaviti uklepaj
[ | ] U+007C &#124; vertical line navpičnica
[ } ] U+007D &#125; right curly bracket zaviti zaklepaj
[ ~ ] U+007E &#126; tilde tilda, zaviti pomišljaj, vijuga
[ ] U+00A0 &#160; no-break space nedeljivi presledek
[ ¡ ] U+00A1 &#161; inverted exclamation mark obrnjeni klicaj
[ ¢ ] U+00A2 &#162; cent sign cent
[ £ ] U+00A3 &#163; pound sign funt
[ ¤ ] U+00A4 &#164; currency sign znak za valuto
[ ¥ ] U+00A5 &#165; yen sign jen
[ ¦ ] U+00A6 &#166; broken bar presledna navpičnica
[ § ] U+00A7 &#167; section sign znak za člen
[ ¨ ] U+00A8 &#168; diaeresis preglas
[ « ] U+00AB &#171; left-pointing double angle quotation mark levi francoski narekovaj
[ ° ] U+00B0 &#176; degree sign stopinja
[ ± ] U+00B1 &#177; plus-minus sign znak plus-minus
[ ´ ] U+00B4 &#180; acute accent ostrivec
[ ¶ ] U+00B6 &#182; pilcrow sign paragraf, znak za odstavek
[ · ] U+00B7 &#183; middle dot sredinska pika
[ ¸ ] U+00B8 &#184; cedilla sedij
[ » ] U+00BB &#187; right-pointing double angle quotation mark desni francoski narekovaj
[ ¿ ] U+00BF &#191; inverted question mark obrnjeni vprašaj
[ × ] U+00D7 &#215; multiplication sign krat
[ ÷ ] U+00F7 &#247; division sign deljeno (z)
[ ˇ ] U+02C7 &#711; caron strešica
[ ˙ ] U+02D9 &#729; dot above pika zgoraj
[ ˚ ] U+02DA &#730; ring above krožec zgoraj
[ ˝ ] U+02DD &#733; double acute accent dvojni ostrivec
[ ˳ ] U+02F3 &#755; modifier letter low ring krožec spodaj
[ ‐ ] U+2010 &#2010; hyphen vezaj
[ – ] U+2013 &#8211; en-dash pomišljaj
[ — ] U+2014 &#8212; em-dash dolgi pomišljaj
[ ‐ ] U+2015 &#8213; horizontal bar prečna črta
[ − ] U+2212 &#8722; minus sign minus
[ ∓ ] U+2213 &#8723; minus-or-plus sign minus-plus
[ ∕ ] U+2215 &#8725; division slash poševna ulomkova črta
[ ∗ ] U+2217 &#8727; asterisk operator operator zvezdica
[ ∘ ] U+2218 &#8728; ring operator krožec
[ ∙ ] U+2219 &#8729; bullet operator operator vrstična oznaka
[ ∞ ] U+221E &#8734; infinity neskončno
[ ∼ ] U+223C &#8764; tilde operator tilda ali zaviti pomišljaj, vijuga
[ ∽ ] U+223D &#8765; reversed tilde obrnjena tilda, obrnjena vijuga ?
[ ≈ ] U+2248 &#8776; almost equal to približno enako
[ ≉ ] U+2249 &#8777; not almost equal to ni približno enako
[ ≋ ] U+224B &#8779; triple tilde trojna tilda ali trojni zaviti pomišljaj
[ ≠ ] U+2260 &#8800; not equal to neenačaj, ni enako
[ ≡ ] U+2261 &#8801; identical to identično enako
[ ≢ ] U+2262 &#8802; not identical to ni identično enako
[ ≤ ] U+2264 &#8804; less-than or equal to manjše ali enako kot
[ ≥ ] U+2265 &#8805; greater-than or equal to večje ali enako kot
[ ♯ ] U+266F &#9839; music sharp sign višaj
[ ♭ ] U+266D &#9837; music flat sign nižaj
[ ♮ ] U+266E &#9838; music natural sigh razvezaj

Preostala slovenska imena znakov

znak slovensko ime
[ ] oglati oklepaj
{ } zaviti oklepaj
/ / poševni oklepaj
| | pokončni oklepaj
< > lomljeni oklepaj
( – ) pomišljaj (dash)
( ' ' ) enojni narekovaj (single quote)
( ““ ) dvojni narekovaj (double quote)
( ‚' ) standardni enojni spodnji-zgornji narekovaj (običajno v rokopisih)
( „“ ) standardni dvojni spodnji-zgornji narekovaj (običajno v rokopisih)
( »« ) usredinjeni dvojni narekovaj (običajno v tiskanih besedilih)
( «» ) obrnjeni usredinjeni dvojni narekovaj; francoski narekovaj (guillemets)
( ›‹ ) usredinjeni enojni narekovaj (običajno v tiskanih besedilih)
( ' ' ) enojni zgornji narekovaj (v nekaterih tiskanih besedilih)
( ' ' ) enojni poševni zgornji narekovaj (v nekaterih tiskanih besedilih)
( ““ ) dvojni zgornji narekovaj (v nekaterih tiskanih besedilih)
( ““ ) dvojni poševni zgornji narekovaj (v nekaterih tiskanih besedilih)
( ″ ) ponavljaj, dvojni opuščaj
( … ) tripičje (ellipsis)
( ^ ) caret
( · ) ločilo (interpunct)
( ‰ ) promil (promile)
( ☻ ) smešek, smeška (emoticons)
( † ) križec (dagger)
( ‡ ) obelisk (obelisk))
Povezave

Naj nekdo naredi primerjavo z http://www.ijs.si/lit/sp_ssp.html-l2#tis

 
slovenjenje/znaki.txt · Zadnjič spremenil/a: 2007/11/25 14:53 mojca_miklavec